omzetbelasting

Voortgang BTW – feb 2018

We schreven eerder al dat de Belastingdienst ons standpunt niet onderschrijft dat, net als particulieren, ook scholen alle btw op de aanschaf van zonnestroom-installatie in aftrek kunnen brengen. In het kort gaat het erom dat de Belastingdienst van mening is dat het zgn. Europese Fuchs-arrest selectief toegepast kan worden. Volgens de Belastingdienst vallen onderwijsinstellingen (en andere maatschappelijke instellingen) niet onder dit arrest, en worden deze maar voor een deel van de investering en opbrengst van de zonnepanelen btw-plichtig. Ondertussen doen we

Voortgang BTW – nov 2017

Zonnescholen verzorgt voor alle schoolbesturen de btw-aangiften. Wij vinden dat, net als bij particulieren, schoolbesturen alle btw moeten kunnen terugvragen. De Belastingdienst deelt ons standpunt niet en stelt dat slechts de helft teruggevraagd kan worden. In onze ogen heeft de Belastingdienst dit dossier niet op orde, en worden scholen onjuist (en financieel ongunstig) behandeld. Daartegen hebben we bezwaar gemaakt. We zitten nu middenin in deze procedure.

Scholen, zonnepanelen en de btw

Schoolbesturen die zonnepanelen voor hun scholen aanschaffen worden, net als particulieren, verplicht ondernemer voor de omzetbelasting. De schoolbesturen moeten daardoor ieder kwartaal aangifte doen van de aan het net geleverde stroom en 21% btw afdragen over de waarde daarvan. Daartegen over staat dat de btw over de aanschaf kan worden teruggevraagd, mits dat tijdig wordt gedaan. Bij niet tijdige terugvraag gaat het recht op teruggaaf verloren terwijl de verplichting om ieder kwartaal aangifte en afdracht te doen blijft bestaan gedurende